Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: Hacı Ələmdar Mahir

 1. #11
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Saqi, insaf eləsən nitqi-gühərbar açaram,
  Edərəm bəzi müəmmaları izhar, açaram,
  Sinəmin sandığını, olsa xiridar, açaram,
  Şer ilə mərtəbeyi-Heydəri-Kərrar açaram,
  Mən onun tərifinə, bir dili-şəhvar açaram.

  Gəldi təbim yenə ilhahə gətir mey, saqi,
  Qərəzim var mey edim nuş, peyapey, saqi,
  Varmı səndə məni məst etməyə bir şey, saqi,
  Eşq camın mənə lütf etsən əgər, ey saqi,
  Mürtəzadən sənə guş etməli göftar açaram.

  Həsrəti-meylə keçib, ömrüm olub tən, saqi,
  Tut əlimdən yetişim mətləbimə mən, saqi,
  O qədər qəmliləri eyləmisən şən, saqi,
  Mən deyən tək məni məst eyləyə bilsən, saqi,
  Vəsfi-mövladə açıb dil, sənə əsrar açaram.

  Açmışam mən, elə bir əhli-vəfa söhbətini,
  Adəmə vacib olubdur ki, tuta hörmətini,
  Verə bilməz, onun hər şair olan qiymətini,
  Bir rəcəzlə özü qoy bildirə şəxsiyyətini,
  Mən desəm düz demərəm, boş yerə bazar açaram.

  Mən Əliyəm, yer üzündə elə bir şahəm mən,
  Xilqətin sirrinə vaqif olan agahəm mən,
  Yoxsula, sailə, məzlumə ümüdgahəm mən,
  Yadda saxla adımı, bil ki, Yədullahəm mən,
  Xaçpərəstdən əl atıb, izn ola, zünnar açaram.

  Çoxu məzluma verib, qane olan azə, mənəm,
  Nəfəsimlə çevirən qış gecəsin yazə, mənəm,
  Həm şəriət, həm ədalətdəki əndazə, mənəm,
  Şəhri-elmə, bu həqiqətdi ki, dərvazə mənəm,
  Açmağa həm də bu dərvazəni, həmvar açaram.

  Nə qədər elm var aləmdə, sərasər bilirəm,
  Tövratı həzrəti Musayə bərabər bilirəm,
  İncili körpəliyimdən belə yeksər bilirəm,
  O kitablar ki, səmadən enib, əzbər bilirəm,
  Lövhi-məfhuzdə, bir-bir nə xəbər var açaram.

  Xeyli yüksəkdə durur mərtəbəmiz aləmdən,
  Yetə bilməz ora bir kəs xələfi-Adəmdən,
  Mən Məsihadən, anamsa ucadır Məryəmdən,
  Məni dünyayə gətirsin deyə, naməhrəmdən,
  Onu gizlətmək üçün Kəbəyə divar açaram.

  Mən səxavət sözünü eyləmişəm dildə şüar,
  Hatəmi-Tai mənə qibtə edər leylü nahar,
  Göstərəm dəmdə səxa, bilmərəm əsla miqdar,
  Həqq yolunda verərəm sailə süfrəmdə nə var,
  Doğrayıb nəfsimi imanıma iftar açaram.

  Olmuşam mən elə bir sevgilinin müştaqi,
  Döndərib insana hökmilə qara torpaqi,
  Nuridən xəlq eləyibdir məni nur Xəllaqi,
  Gün çıxandan qabaq ol nur ki, tutur afaqi,
  O mənəm sübh durub aləmə rüxsar açaram.

  Saqiya, rəhm elə ver badə meyi-vəhdətdən,
  Bəlkə badən bizi azad eləyə qəflətdən,
  Qəmi-dünyanı atıb, qurtulalım zillətdən,
  Mahirəm, təbimə gər sayə düşə qüdrətdən,
  Bu dili həzrət Əli vəsfinə təkrar açaram.

 2. Следующий пользователь сказал "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  XanEmi (11.11.2012)

 3. #12
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Saqi neylər mən kimi məstanəyə bir badə mey,
  Badə azdır qoy kənarə, ver mənə minadə mey.

  Yox elə bir mey, verə vəslin şərabın nəşəsin,
  Birbəbir gözdən keçirdim, qalmadı dünyadə mey.

  Ey düşüb səhrayə, cami-eşqdən sərməst olan,
  Boş yerə divanə tək axtarma, yox səhradə mey.

  Eyləyib qəmdən şikayət tutma üz meyxanəyə,
  Məsti-mədhuşi-qəm olsan heç düşərmi yadə mey.

  Ey hələ surətlə mənadan xəbərsiz müddəi,
  Badə surətdir bəsirət əhlinə, məna də mey.

  Qəm günündə əldə mey tutmaq qəmə qəm artırar,
  Hansı qəm əhli görübdür ki, yetə imdadə mey.

  Mən demək artıqdır ey dil, sən özün ibrətlə bax,
  Gör nə qədri xanimanı döndərib bərbadə mey.

  Çeşmi-xummarın yenə tiğin çəkib qan axtarır,
  Sanki vermiş qaşların, bir qan tökən cəlladə mey.

  Məskənin Mahir, gəhi məsçid, gəhi meyxanədir,
  Bir ürəkdə bir məhəbbət, ya ibadət, ya də mey.

 4. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Agadadash (23.07.2012), Badi-Kube (28.10.2012)

 5. #13
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Rüxi-dildarə əğyarın nigəhban olduğun gördüm,
  Gözümlən sanki sinəmdə dilin qan olduğun gördüm.

  Pərişan halımı görcək mənə tə'n eyləyər qafil,
  Nə bilsin zülfi-dildarın pərişan olduğun gördüm.

  Düşüb sövdayi-eşqinlə, dolandım vadiyi-eşqi,
  O səhranın nə cür qəmli biyaban olduğun gördüm.

  Vəfasız bilmə yarı, çox sənin tək aqilin, ey dil,
  Görüb rəftarını sonra peşiman olduğun gördüm.

  Gədayi-kuyinəm ey nazənin, lütf eylə, bu qəlbim
  Həmişə vəslə yetməkdən nigaran olduğun gördüm.

  Cahanı sər-bəsər canan deyib, bica, çox axtardım,
  Fəqət cananımı cismimdəki can olduğun gördüm.

  Tamaşa eylədim dövrümdəki şairlərə Mahir,
  Onlardan bəzisin kamil qəzəlxan olduğun gördüm.

 6. Следующие 3 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (28.10.2012), Igal (15.08.2012), XanEmi (11.11.2012)

 7. #14
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  O zamandan ki, açılmış qoca dünyadə gözüm,
  Axtarır bir sənəmin hüsnünü dildadə gözüm.

  Çox zaman sübhü verib badə, qəzasın qılıram,
  Bəlkə görsün o pəriçöhrəni röyadə gözüm.

  Hər kimin ki, üzünə baxsa, baxar ismətlə,
  Salmamışdır hələ şəhvani nəzər, yadə gözüm.

  Başda şövqi-ruxi-dildar, yerim viranə,
  Yoxdur ey Qeys, nə səhradə, nə Leyladə gözüm.

  Mən də şe'rin, sənətin yaxşı-yamanın görürəm,
  İtidir ey gözümün nuri, bu mənadə gözüm.

  Bir səbəb var ki, bütün badələrə göz yumdum,
  Çünki qalmış hələ də badeyi-həmradə gözüm.

  Mənə nə badə gərəkdir, nə də meyxanə meyi,
  Göz yaşım könlümü məst etməyə mey, badə gözüm.

  Mahira, həsrəti-yar ilə əgər can versəm,
  Ondan ötrü qalacaq qalsa, bu dünyadə gözüm.

 8. Следующие 4 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (28.10.2012), BINELI (24.08.2012), Igal (25.08.2012), XanEmi (11.11.2012)

 9. #15
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Eşq şəhrində əgər etməsə bərpa yerini,
  Dağü-daş üstə tapar aşiqi-şeyda yerini.

  O qədər naləvü-fəryad eləyirsən ki, könül,
  Gündə yüz yol dəyişir, çərxi-müəlla yerini.

  Verməsən də mənə mey, saqi nola rəhm edəsən,
  Qoy öpüm şövq ilə barı, meyi-mina yerini.

  Qədinin sərvi-dilara ola bilməz əvəzi,
  Gül yanağın verə bilməz, güli-həmra yerini.

  Deməyin çakəri-sadiq deyiləm, boynumda,
  Kim nəzər salsa görər zülfi-çəlipa yerini.

  Tək dolansam rəhi-eşq içrə, əcəbdir deməyin,
  Mənə vermiş neçə divaneyi-səhra yerini.

  Getdi Məcnun elə zənn etmə ki, boş qaldı yeri,
  Tutdu izzətlə onun, Mahiri-rüsva yerini.

 10. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (28.10.2012), XanEmi (11.11.2012)

 11. #16
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Bizdən ol mahirüxum ruyini pünhan edəni
  Gördüm hicrində mənim tək neçə əfğan edəni

  Oldu heyran o pəriçöhrəyə könlüm ya Rəb,
  Tanısın bəs necə, görsə onu heyran edəni?

  Çəkmə zəhmət, dili-sədparəmə əl vurma, təbib
  Yoxdu bu yarələrin tibbdə dərman edəni.

  Zahidin qorxduğu məhşər qəmidir, üşşaqə,
  Qəmi-məhşər edə bilməz qəmi-hicran edəni.

  Hər nə ağlın kəsir insan edir insanə bu gün,
  Kəsmir ağlım bizə şeytan edə, insan edəni.

  Yüz kitab bağlamışıq hər işinə küffarın,
  Niyə görür gözümüz bəs bu müsəlman edəni?

  Döz bu haqsızlığa, bir gün gələcəkdir Mahir,
  Tanrı xar eyləyəcək xalqı pərişan edəni.

 12. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (28.10.2012), XanEmi (11.11.2012)

 13. #17
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Mehrin məkan edib gözəlim qəmli sinəni,
  Gəzdim xəyali-vəslin ilə çox mədinəni.

  Bir aşiqəm ki, məfəətim cövri-yar olub,
  Ömr etmişəm qəminlə gülüm, bir qərinəni.

  Bir od vurub bu sinəmə hicranın atəşi,
  Yandırdı rəhm qıl gözəlim mən kəminəni.

  Gizlətmişəm ürəkdə ləbin sirrin, ey pəri,
  Viranə içrə dəfn eləyərlər, dəfinəni.

  Bir rəhmi olmayan gözələ aşiq olmuşam,
  Əzbər oxutdurur mənə lap, <<əlləzinəni>>

  Çox qürrələnmə bəhri-məhəbbətdir ey könül,
  Qərq eyləmiş bu bəhri-bəla çox səfinəni.

  Madam ki Mahira, səni şair bilir vətən,
  Aç sən də zəhmət olmasa, göstər xəzinəni.

 14. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (28.10.2012), XanEmi (11.11.2012)

 15. #18
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Bizdən ol mahirüxum ruyini pünhan edəni
  Gördüm hicrində mənim tək neçə əfğan edəni

  Oldu heyran o pəriçöhrəyə könlüm ya Rəb,
  Tanısın bəs necə, görsə onu heyran edəni?

  Çəkmə zəhmət, dili-sədparəmə əl vurma, təbib
  Yoxdu bu yarələrin tibbdə dərman edəni.

  Zahidin qorxduğu məhşər qəmidir, üşşaqə,
  Qəmi-məhşər edə bilməz qəmi-hicran edəni.

  Hər nə ağlın kəsir insan edir insanə bu gün,
  Kəsmir ağlım bizə şeytan edə, insan edəni.

  Yüz kitab bağlamışıq hər işinə küffarın,
  Niyə görür gözümüz bəs bu müsəlman edəni?

  Döz bu haqsızlığa, bir gün gələcəkdir Mahir,
  Tanrı xar eyləyəcək xalqı pərişan edəni.

 16. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (28.10.2012), XanEmi (11.11.2012)

 17. #19
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Bir pərisən, dəhridə yoxdur misalın sevgilim,
  Saxlasın ALLAH yaman gözdən cəmalın sevgilim.

  Tək mənəmmi həsrəti-vəslinlə fəryad eyləyən?
  Dildə sənsən virdü-zikri hər məhalın sevgilim.

  Arizin əlbəttə görmək bir səadətdir, əgər
  Görməsəm də hüsnünü, bəsdir xəyalın sevgilim.

  Səndədir iffət, şücaət, ey ədalət sahibi,
  Bəllidir ariflərə elmin, kəmalın, sevgilim.

  At üzündən pərdəni, gəl çıx ədalət təxtinə,
  Qoy bilinsin aləmə cahü-cəlalın sevgilim.

  Arizin görsəm dönüb imanə gəlləm şövq ilə,
  Bəlkə oldum bu qara üznən Bilalın sevgilim.

  Mahirəm, din ilə dünyanı verərdim şübhəsiz,
  Qismət olsaydı məni-zarə vüsalın sevgilim.

 18. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (09.01.2013), XanEmi (11.11.2012)

 19. #20
  Аватар для Amit
  Регистрация
  07.09.2007
  Сообщений
  7,762
  Спасибо
  2,057
  Thanked 2,406 Times in 1,165 Posts
  Könül, eşqin cəfasın gər tapılsa bir nəfər çəksin,
  Gərəkdir canına, təndən düzəlmiş bir sipər çəksin.

  Yetişmək istəyən vardırsa vəsli-yarə qoy getsin,
  Ağıldan nəfsinin ətrafına möhkəm çəpər çəksin.

  Nə dilbərsən ki, heyran etmisən hüsnünlə dünyanı,
  Səni hər kim görərsə, istəməz səndən nəzər çəksin.

  Canım çoxdan yanar hicranına, vəslin xəyalilə,
  Quru cismim o atəşdən güman vardır şərər çəksin.

  Vüsalın lütfi qıl üşşaqə, qurtarsın küdurətdən,
  Nə qədri aşiqi-biçarə qəm görsün, kədər çəksin.

  Solar gülzari-ömrüm, gül camalın ətri gəlməzsə,
  Nola bu zəhməti lütf eyləyib, badi-səhər çəksin.

  Bu qədri cövr qılma sevgilim, yazıqdır eşq əhli,
  O qədri dərd ver dözsün, dayansın, birtəhər çəksin.

  Yetib ahü nəvası aşiqin əflakə, ey dövran,
  Bu ahü-nalələrdən qorxuram çərxin zərər çəksin.

  Bu rüsvalıqda Ya Rəb, Mahirə tən eyləyən varsa,
  Düşüb sövdayə bir müddət, onun tək dərdsər çəksin.

 20. Следующие 2 пользователя(ей) сказали "Спасибо" Amit за это полезное сообщение:

  Badi-Kube (09.01.2013), XanEmi (11.11.2012)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •  
Рейтинг@Mail.ru ILK-10 Azeri Website Directory